atgal pirmyn pgr. p.

Provokuojantys vebmasterio klausimai Ramûnui

(Puslapis sukurtas ~1998 m.)
(Nauji teksto papildymai, atlikti 2009-11-22 paþymëti raudonai.)
(Nauji teksto papildymai, atlikti 2011-07-25 paþymëti þaliai.)

     Klausimas: Ar tu psichiðkai nesveikas?
     Atsakymas: Ne.
     K: Ar tu homoseksualistas?
     A: Ne.
     K: Ar gydeisi psichinëje ligoninëje?
     A: Ne.
     K: Ar tu sektantas?
     A: Ne.
     K: Ar tu vedæs?
     A: Ne.
     K: Ar buvai teistas?
     A: Ne.
     K: Ar tu narkomanas?
     A: Ne.
     K: Ar tu vegetaras?
     A: Taip. Neseniai gr�þau prie vegetarystës, ið kurios mane buvo iðstûmæs psichologinis spaudimas ið iðorës.
     K: Kokios tavo politinës paþiûros?
     A: Apolitiðkas.

     K: Ar rûkai? Vartoji alkohol�?
     A: Ne. Nuo vaikystës ne. Bandþiau kelis kartus, taèiau tai neskanu. Baisu kaip þmonës traukia tai � plauèius, kosti paskui. Apskritai, keista, kad daugelis þmoniø rûko. Juk cigaretës ir alkoholis, kaip sakë D.Linèas, yra ne kas kita, kaip legalûs narkotikai. Keista, kad kai kurie þmonijos atstovai, kurie laiko save "progreso stûmëjais", t.y. þurnalistai, mokslininkai ir menininkai, naudoja ðiuos narokotikus. Jei jau priskiri save prie tokiø, tai atsisakyk to, kas tavæs prie to.
     K: Ar jau priskiri save prie "stûmëjø"?
     A: Ne.
     K: Kas yra muzika, tavo manymu?
     A: Tai yra visas pasaulis. Tiksliau - tai yra visa tai, kas skamba aplinkui. Viskas yra tobula. Atsimeni dzenbudistø vienuol�, kuris praregëjo ðluodamas kiemà? Jis praregëjo todël, kad akmenukas ið po jo ðluotos atsitrenkë � bambukà, iðleisdamas garsà. Tik tas maþytis garsas - ir staiga - transformacija vienuolio sàmonëje.
     K: Kas yra Buddha?
     A: Viskas, kas yra aplinkui.
     K: Kas ið tavo paþ�stamø yra Buddha?
     A: Kas yra Buddha?
     K: Dekoju uþ pokalb�.

Pagrindinis puslapis
Gaukite emailus apie papildymus puslapyje

CD_leidykla