atgal pirmyn pgr. p.
Search ]     [ Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 18 of 18)
 
Nuo ko prasideda muzikos k�rimas? Nuo �aidimo. Tai yra, nuo to, nuo ko prasideda bet kokio kito dalyko pasaulyje k�rimas. Mocartas taip k�r�. Jis atsis�sdavo prie stalo ir �aisdavo natomis popieriuje. Moderniai sakant, jis improvizavo.
K�rimas gali b�ti �aidimas �ia pat, scenoje, gali - prie� tai pa�aidus namuose ir pasiruo�us natas.
Hitleris suk�r� dideliausi� chaos� improvizuodamas tautos i�skirtinumo id�ja.
Kristus �liejo mil�ini�k� harmonijos kiek� � lig tol chaoti�k� Europos gyvenim� - taip pat, improvizuodamas.
�mogus, pa�m�s � rankas tu��ius stiklainius, i�derint� gitar� bei magnetofon� ir nusprend�s kurti avangard� gali lygiai taip pat - sukurti chaos� arba harmonij�.
Ir nesvarbu, ar jo i�leisti garsai bus chaoti�ki ar harmoningi. Svarbu tai, kokia intencija u� to slyp�s.
Daugelis �iuolaikini� Lietuvos ir pasaulio avangardist� stengiasi sukurti chaos�. Parodyti "pasaulio netobulum�". Dar k� nors ne�varaus i� savo vidaus i�traukti ir t�k�ti.
Asmeni�kai man tai ne prie �irdies.
Bet k� gi, tai irgi neblogai.
Tegul avangardistas skelbia pasaulio supuvim�, svarbu, kad jis daryt� tai I� TIKR�J�.
Lengva u�lipti ant scenos ir pasakyti klausytojams: "�iame, i� pirmo �vilgsnio chaoti�kame k�rinyje, i� tikr�j� yra u��ifruota prasm�", kai jokios prasm�s ten nebuvo n� u�ma�ios �d�ti. Lengva apgaudin�ti publik� - �mon�s tokie patikl�s: vietoj to, kad i�sivalyt� dantis, kramto gum�, nes jos reklama visur. Lengva surasti r�m�jus ir vadybinink�, kurie tavo muzik� i�kelia � auk�tybes ir tu tampi ��ymus.
Daug kas siekia b�tent to - pamin�jimo muzikos vadov�liuose arba pinig�.
Tokiam tikslui kuriama muzika beprasmi�ka. Ji nuostabi - puikiai sumiksuota, pagaminta pagal �ventinio torto principus. Ji skani - kol yra burnoje ir lie�ia lie�uvio skonio receptorius. Bet skrandyje ji sunkiai vir�kinama ir galiausiai nuod� pavidalu pasi�alina arba - kas blogiau - nus�da organizme.
Nenuo�irdi muzika ter�ia siel�.
�i tez� galioja ir kitoms muzikos r��ims, taip pat ir VISKAM APSKRITAI.
Tod�l �mogus, �m�sis k�rybos, tur�t� r�pintis savo dvasine �vara. Tam, kad gal�t� lengviau i�reik�ti tai, k� jis nori i�reik�ti. Tam kad jo siela jud�t�. K�r�jas be judan�ios sielos yra sugriuv�s tiltas. Klausytojai vaik�tantys per up� sugriuvusiais tiltais kelia didel� pavoj� savo gyvybei.
Dvasiniai dalykai ir taisyklingas gyvenimo b�das tur�t� b�ti svarb�s k�r�jui. Jis prival�t� �inoti daugiau negu �mogus, nusprend�s vis� gyvenim� b�ti eiliniu.
Mane �ie trys dalykai domino visada. K�ryba, mano manymu, yra paskutinis laiptelis prie� jog� (kaip pavyzd� galima imti �mogaus sud�t� - k�ryb� priima ir apdoroja Ad�nos ir Vi�udhos �akros, o Sahasrara jau yra jogos realizacija ).
Absoliu�iai svarbu b�ti nuo�ird�iu, atliekant muzik�. �ra�� studijoje absoliu�iai svarbu s�d�ti prie k�rinio ilgai, dirbti su jo detal�mis tol, kol pamatysi, kad - visk� padarei arba kad nieko daugiau negali padaryti.

Pagrindinis puslapis
Gaukite emailus apie papildymus puslapyje

Web Statistics

Clicky